آموزشی

اعمال شرایط تنش اولیه در خاک در پلکسیس

تفاوت روش K0 procedure و Gravity loading در تحلیل مسائل ژئوتکنیک ایجاد شرایط اولیه تنش نقش مهمی

PLAXIS CONNECT Edition V22 Update 2

With the latest release of PLAXIS 2D, PLAXIS 3D, and PLAXIS Monopile Designer, we continue to add functionality to make PLAXIS easier to use for

تاریخچه ی نرم افزار پلکسیس

پلکسیس بسته نرم‌افزاری بر اساس روش اجزاء محدود است که برای تحلیل تغییرشکل، پایداری و جریان آب زیرزمینی در مهندسی ژئوتکنیک بکار می‌رود. توسعه پلکسیس ...