قصه ما

قصه ما از آنجا شروع شد که سال‌ها پیش، وقتی خودمان دانشجو بودیم و مشغول کار با نرم افزارها، آنقدر گیر کردیم و سروکله زدیم تا از یک چیزهایی سر درآوردیم. آنوقت سینه به سینه آنها را به دانشجوهای بعد از خودمان گفتیم. بعدها که خودمان وارد کار حرفه‌ای، تدریس در دانشگاه و انجام طراحی‌های مهندسی شدیم، بیشتر به قدر و قیمت آموخته‌های آن زمان پی بردیم. این بود که تصمیم گرفتیم بطور جدی وارد گود شویم؛ آنچه خودمان بلدیم را یکجا جمع کنیم و فضایی ایجاد کنیم تا تجربیات ارزشمند سایرین هم بتواند در قالبی یکسان و مناسب گردآوری شود. اینطوری شاید بقیه کمتر از ما سرگردانی بکشند و همچنین امکانی ایجاد شود برای هم‌افزائی و تعامل کسانی که در این راه تلاش کرده‌اند و اندوخته‌ دارند.

چشم انداز

رسیدن به موسسه‌ای در تراز ملی و بین المللی برای جوابگویی به نیاز تخصصی در زمینه کار با نرم‌افزارهای مهندسی عمران

ماموریت

جمع آوری مطالب آموزشی و تولید مطالب جدید
آموزش نیروی متخصص باصلاحیت متناسب با نیاز حرفه‌ای کشور
کسب توانمندی برای فعالیت بین‌المللی

ارزش ها

اعتقاد به آموزش اصولی و پایه ای
ارائه کار باکیفیت
تعهد به مشتری و همکاران