فرو ریختن دیوار محافظ سد در اثر زمین لغزش
East News

زمین لغزش عظیمی در منطقه آروناچال پرادش در شمال شرقی هند بدلیل بارندگی شدید بوقوع پیوست. این زمین لغزش به دیوار
محافظ سد 2000 مگاواتی پایین سوبانسیری )Project Hydroelectric Lower Subansiri )واقع در گروکاموک
آسیب رسانید.
انسداد تونل آبگیری این پروژه موجب افزایش سطح آب شد که این مساله به فروریختن دیوار محافظ انجامید. کارگران در محل
بالفاصله پس از خسارات وارده تخلیه شدند.
دو تونل از پنج تونل پروژه برق آبی توسط شرکت ملی برق آبی )NHPC )برای جلوگیری از آبگرفتگی در مناطق پایین دست
رودخانه سوبانسیری مسدود شده بود.
بارندگی بی وقفهای که طی روزهای گذشته در مناطق باالدست آروناچال رخ داد، موجب جاری شدن سیالب و رانش زمین شد.
خوشبختانه هیچ سیلی در مناطق پاییندست رخ نداد . با این وجود افزایش سطح آب در مناطق پاییندست رودخانه موجب نگرانی
ساکنان حاشیه رودخانه در پاییندست سد گردید .

26 سپتامبر 2022 / ۴ مهر ۱۴۰۱