تسلط بر تحلیل‌های SEEP/W: بازنگری نتایج تراوش (seepage) و برخورد با مساله همگرایی
TechTalk
Previous slide
Next slide

این وبینار، به یکی از مسائل مهم مدلسازی تراوش یعنی بازنگری نتایج می‌پردازد. پیش از این، نگاه موشکافانه به نتایج کمتر صورت گرفته است حال آنکه این مرحله اهمیت زیادی در ارزیابی کیفیت شبیه‌سازی دارد. این وبینار مساله همگرائی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این وبینار رایگان به زبان انگلیسی از مباحث زیر بهره خواهید برد:

  • چگونه حجم تراوش از مقطع دلخواه را ترسیم کنیم (flux sections)؟
  • اهمیت انتخاب مدل مصالح غیراشباع چیست؟
  • طرح‌های همگرایی (convergence schemes) در GeoStudio و ضرورت آنها چیست؟
  • علل وقوع همگرائی/واگرائی در آنالیز تراوش چیست؟
  • چه روش‌هایی برای بهبود همگرائی در مساله وجود دارد؟

14 سپتامبر 2022 / ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید