نسخه های جدید پلکسیس دوبعدی و سه بعدی
PLAXIS CONNECT Edition V22 Update 2

جدیدترین نسخه های پلکسیس دوبعدی و سه بعدی در دسترس کاربران قرار گرفته است. این نسخه ها برای کاربرد
سادهتر در مسائل مهندسی معدن و مهندسی سنگ، تعامل بهتر با اتوکد و Works & Geo Leapfrog و افزایش
توانمندی خودکار designer monopile plaxis بهبود یافته اند .

تغییرات نسخه های جدید به شرح زیر است:
• معرفی المان bolt cable و مشخصات مصالح متناسب با آن در پلکسیس دوبعدی
• تکمیل مدل هوک براون در پلکسیس دوبعدی و سه بعدی
• ساده سازی چندضلعی های منتقل شده از اتوکد و Workse & Geo Leapfrog برای ایجاد مش بندی
مناسب در پلکسیس دوبعدی
• بهبود الگوریتم های انتقال و مقطع زنی در پلکسیس سه بعدی
• بهبود مرز میدان آزاد
• حذف واترمارک درج شده در خروجی های نسخه آکادمیک برای نمایش بهتر نتایج
در Cowden till, Bothkennar clay, General Dunkirk sand 
• قرار دادن مدل های Designer Monopile PLAXIS (جایگزین وارد کردن دستی در نسخه های قبلی)

برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله PLAXIS CONNECT Edition V22 Update 2 موجود در سایت مراجعه کنید.

 

شایان ذکر است آخرین نسخه های پلکسیس قبل از Update2 به شرح زیر می باشند :

اکتبر 2022 / آبان ۱۴۰۱

Bentley communities