اشتباهات رایج در کاربرد پلکسیس دوبعدی (Plaxis 2D) در تحلیل مسائل خاکبرداری
Common mistakes of Plaxis 2D in the analysis of excavation problems

گسترش کاربرد کامپیوتر، استفاده از روش اجزا محدود را برای همگان میسر کرده‌است. امروزه مهندسان زیادی از نرم‌افزارهای ژئوتکنیکی اجزا محدود برای طراحی پروژه‌های ژئوتکنیکی استفاده می‌کنند. اما همچنان که سپردن جت جنگنده بدست خلبان ناشی احتمالا سرنوشت فاجعه‌باری را رقم خواهدزد، استفاده مهندس طراح بدون داشتن پیشینه کافی ژئوتکنیک از ابزار پیشرفته نرم‌افزاری ممکن است به مخاطرات جدی در عملکرد سازه بیانجامد. این مقاله به معرفی برخی اشتباهات رایج در مدلسازی مسائل خاکبرداری با نرم‌افزار اجزا محدود پلکسیس می‌پردازد.

 

By: GOUW Tjie-Liong

International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 9, Number 21 (2014) pp. 8291-8311